Älg och Kron skötselområde Mark SO

När skall viltkasserare kontaktas!

När jägaren skjuter en älg som ser helt frisk ut fram till att man börjar ta ur den och hittar defekter eller i samband med att man flår den och hittar defekter. Då skall viltkasseraren kalas in för att göra en bedömning.

 

När skall inte viltkasserare kalas in! När man bedömer att ett djur lider i någon form. Då skall man som jägare ta ett beslut om möjlighet i samråd med jaktledaren , jaktkompis eller fattar man beslutet själv om att avliva djuret. Där efter kontaktar man en utsed representant i från styrelsen som kan avgöra om älgen faller under 40B då kommer inte älgen räknas av på licensen.

 

Om älgen blir kasserad som icke människoföda skall ni kontaktar ni utsed representant styrelsen för att få besked om ny älg. 

 

Upphävd! Ersatt 1 januari 2012 av NFS 2011:7.

Älgavgift m.m.

ENLIGT 52 B § JF SKALL ÄLGAVGIFT erläggas av den jakträttshavare som har fällt eller låtit fälla en vuxen älg eller som annars har tillgodogjort sig älgen. Den samlade älgavgiften skall betalas in till länsstyrelsen i samband med att jaktresultatet anmäls senast två veckor efter jaktidens slut. Någon älgavgift behöver inte betalas om älgen tillfaller staten, såvida inte detta beror på att någon förseelse mot jaktlagstiftningen har begåtts. Älgavgift behöver inte erläggas för påskjuten älg som inte anträffas, och inte heller om älgen visar sig vara till mer än hälften otjänlig som människoföda

https://www.naturvardsverket.se/4a43a3/globalassets/nfs/1996/ar-96-2.pdf

Att läsa länk information

 

Viltkasserare: Magnus Fagefors, Viskafors, 0737-541186, 500kr, organ ska finnas på plats

 

Dokument 2021 - 2022

Hultaberg kalv 2021114 Sid1

Hultaberg kalv 2021114 Sid2