Älg och Kron skötselområde Mark SO

Hjälp om: Allmänt om rapportering av fällda älgar

 

Information

Skuggade fält är obligatoriska att fylla i. Om ingen älg fällts skall rutan ”Ingen älg fälld” markeras.

Företrädaren för älgjaktsområdet har ansvaret för att korrekt jaktresultat registreras. Genom att lämna slutrapport bekräftas säsongens slutliga avskjutning. Jaktresultat måste rapporteras även då inga älgar fällts.
 
Anmälan om fälld älg till länsstyrelsen

Anmälan om fälld älg skall ske till länsstyrelsen i det län som jaktområdet tillhör. I något län kan dock anmälan om fälld älg till länsstyrelsen kunna ske genom Viltdata - information om detta finns på inloggningssidan.

Inbetalning av fällavgift skall ske på vanligt sätt direkt till länsstyrelsen, oavsett hur anmälan om fälld älg sker. OBS: Glöm inte att alltis uppge reg.nr på jaktområdet i samband med betalning.
 
Fälldatum

Fälldatum måste anges enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2007-10-15.
 
Annat/Orsak ej betala

För älgar som faller inom någon av dessa kategorier bör länsstyrelsen kontaktas för närmare information om åtgärder.

Allmänt gäller att:

Fällavgift utgår ej om älgen är otjänlig, har för hög cesiumhalt eller om den avlivats av djurskyddsskäl. Detta kräver intyg av veterinär eller polis.

Om en älg påskjutits och skadats, men ej återfunnits, skall rapportering utföras och fällavgift inbetalas enligt regler för anmälan om fälld älg.
vid överskjutning kan polisanmälan behövas och straffavgift utgå. Kontakta länsstyrelsen för närmare information.
 
Vägd slaktvikt, kg

Man skall använda våg för uppgift om slaktvikt (vikt utan huvud, inälvor, hud och skankar; vikten skall inkludera kött som ev. skurits bort på grund av skador).
 
Vägd dygn efter fälldatum

När ett djur hänger sker en viktminskning pga. avdunstning av vätska. För att kunna korrigera för denna viktminskning måste man uppge hur många dygn som gått från tidpunkten då älgen fälldes till dess att den vägdes. Väg om möjligt djuren inom ett dygn efter skottillfället - ange då 0 i fältet.
 
Ålder

Åldern skall inte anges utan tillförlitlig åldersbestämning. Besiktning av tänder kan påvisa om det rör sig om års- eller fjolårskalv. På äldre djur än så skall åldersbestämning ske genom tandsnittning.

Vid markering av "Tjurkalv" eller "Kvigkalv" i fältet ”Typ av djur” sätts automatiskt åldern till 0.

Fjolårskalv anges efter åldersbestämning till 1 års ålder. Åldersbestämningen för de vuxna djuren är oftast inte är klar i samband med rapportering av fällda älgar. Men det går alltid att gå in och kompletttera med dessa uppgifter senare under jaktsäsongen på respektive älg.
 
Antal taggar

För att räknas som en tagg krävs att den är minst två cm lång.
 
Hornens utlägg, cm

Hornets bredd - måttet i cm mellan den del av taggen/hornet som når längst ut på ena sidan av skallen och motsvarande del på den andra sidan.
 
Reproduktion

Ange först om det finns foster eller gulkroppar i den undersökta livmodern.

Om det finns foster - uppge det totala antalet.

Om det finns gulkroppar - uppge det totala antalet gulkroppar från aktuell livmoder.

Ange till sist hur många äggstockar som undersökts. Dvs. 2 om allt är som det skall, eller 1 om den ena av någon anledning inte tagits om hand.
 
Plats, i de fall områdesnr inte anger rätt plats

Att uppge platsen för fälld älg till länsstyrelsen är en av de uppgifter som följer av lagar och föreskrifter. Länsstyrelsen kräver uppgift om i vilken församling älgen faktiskt fällts i de fall det inte framgår av jaktområdets områdesnummer. I t.ex. områdesnummer 01-13-78-012 utgör siffrorna 13 distrikt och 78 församling (den första siffran är län och den sista ett löpnummer inom församlingen).

OBS: Bortse från denna rapportering såvida den aktuella älgjaktsmarken hör till en länsstyrelse som inte har automatisk överföring av uppgifter från Viltdata. Vid oklarhet se inloggningssidan.