Älg och Kron skötselområde Mark SO

 
Hjälp om: Älg- och rovdjursobs - information om älgstammens och de stora rovdjurens utveckling genom systematisering av jägarnas observationer under älgjakten

 
Information

Älgobs är ett verktyg som speglar förändringar av älgstammens täthet, könskvot och kalvproduktion inom ett område. För att resultaten skall bli statistiskt tillförlitliga krävs att alla jaktlag ställer upp och levererar underlag. Med data från minst 5000 obstimmar kan man använda älgobs som en indikator med acceptabel noggrannhet. Älgobsen visar normalt stora variationer mellan olika områden. Inom samma område kan älgobs dock användas för att göra jämförelser över flera år.

Älgobsrapporten skall omfatta älgobservationer från ett jaktlag. Resultat från större områden (älgskötselområden, storlicenser, bolagsmarker etc.) där jakten bedrivs av flera jaktlag skall inte sammanställas på en observationsblankett. Rapporteringen via Viltdata ersätter den gula älgobsblanketten som då inte behöver skickas per post. Blanketten kan dock vara bra att ha för noteringar under jakten.

Rovdjursobs kan också rapporteras via Viltdata. Klicka på "Registrera rovdjursobservationer" uppe till höger för att växla till denna blankett. Rovdjursobsen som genomförs under pågående älgjakt skall inte sammanblandas med länsstyrelsernas insamlande av observationer och spårtecken från stora rovdjur. Länsstyrelsens rapportering omfattar en bredare allmänhet och den kan ske under hela året.
 
Observationsperiod

Observationsperioden omfattar de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Observationerna kan omfatta en eller flera jaktdagar och det är lika viktigt att rapportera även om man inte sett någon älg. Om ingen jakt ägt rum under observationsperioden markeras den översta rutan, ”Ej jagat”.
 
Jaktdag

Med jaktdag menas dag då jakt verkligen bedrivits, alltså inte enbart spårning av vägar eller dylikt. Observationer som görs den första dagen ni jagar - jaktdag 1 - förs in på rad 1. Resultat från den andra dagen ni jagar förs in på rad 2 osv.
 
Datum

Datum för aktuell jaktdag skrivs med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2009-10-15.
 
Antal jaktdeltagare

Anges för varje jaktdag. Både jägare och drevfolk räknas som jaktdeltagare, även om de inte har varit med hela dagen. De som bara deltagit i transport eller slakt räknas inte som jaktdeltagare.
 
Jaktdagens längd

Anges för varje jaktdag. Tiden räknas från samling eller motsvarande på jaktmarken till dess att jakten avslutats. Tiden anges i hela timmar och skall avse jaktlagets huvudel. I tiden skall inte inräknas hämtning och slakt av fällda djur.
 
Observerade djur

Observerade älgar anges för varje jaktdag. Vid varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en älg inom jaktområdet så räknas det som en observation. Även de älgar som skjutits skall räknas med.

Om samma älg visar sig vid olika tidpunkter för olika passkyttar, eller när samma älg observeras olika dagar, räknas detta som olika observationer. Om flera jaktdeltagare samtidigt sett en älg räknas dock detta som en observation. Älgar som observeras vid färd till eller från jakten skall inte antecknas. Älgar som observeras inom jaktområdet under avbrott i jakten, t ex vid förflyttningar - även med bil - skall däremot antecknas.

Ko med en respektive två kalvar
Endast kon antecknas i protokollet, inte kalvarna. Om en ko har två kalvar och den ena kalven blir skjuten, skall observationen föras in i kolumnen för ko med två kalvar. Motsvarande gäller för ko med en kalv.

Ensam kalv
Bara ensamma kalvar förs in i denna kolumn. Antalet kalvar i övrigt kommer slutgiltigt att räknas fram med ledning av uppgifterna i ko-kolumnerna.

Ej konstaterad ålder eller kön
Här för man upp de älgar som observerats utan man kunnat avgöra om det var tjur, vuxet hondjur eller kalv.
 
Därav skjutna

Endast de älgar som skjutits under jaktdag 1 till 7 skall antecknas. Den eller de älgar som anges som fällda på denna älgobs kan överföras till avskjuningssidan. Detta för att underlätta rapporteringen.
 
Observerade rovdjur

Anges för varje jaktdag. Varje tillfälle när en jaktdeltagare sett en björn, varg, lo eller järv inom jaktområdet räknas det som en observation på samma sätt som för älg. Notera antalet observationer samt antalet djur, om möjligt uppdelat på ålder och art.
 
Överför 'Därav skjutna' till Avskjutning

Älgar registrerade som observerade och "Därav skjutna" kan överföras till Avskjutning.

Villkoret för att de ska kunna överföras är att inga älgar finns registrerade på samma datum under "Avskjutning".

Överföringen gäller samtliga älgar som angivits som fällda på aktuell älgobs-blankett. Dvs. att överföra enstaka älgar går inte.

Det går att komplettera uppgifter på överförda älgar genom att i menyn klicka på "Avskjutning" och leta upp respektive älg nedtill på sidan.